Chi tiết câu hỏi
Ninh Thuận

Kiến nghị về việc: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Những trường hợp nào khi chuyển mục đích sứ dụng đất thì phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 29/10/2019

Trả lời kiến nghị:

Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 quy dịnh các trường hợp chuyên mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà 11 nóc có 1 hai 11 quyên bao gôm:

-   Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lau năm, dất trồng rừng, dât nuôi trông thủy sản, đất làm muối;

-   Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang dất nuôi (rồng thủy sán nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

-   Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

-     Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

-   chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đât;

-    Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.