Chi tiết câu hỏi
Ninh Thuận

Kiến nghị về việc: Bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Trường hợp đất thuộc hành lang an toàn giao thông thì có được bồi thường hay không?

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 22/10/2019

Trả lời kiến nghị:

       Theo quy định tại Điều 94 của Luật Đất đai thì khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất.

     Việc bồi thường được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 47/2014/ NĐ-CP quy định về bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ.