Nguyễn Ngọc Trai

Kiến nghị về việc: Quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ đất đai

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi xin hỏi: Hiện nay tôi có miếng đất diện tích 600m2 là đất CLN tôi muốn lên đất thổ cư với diện tích như trên.Khi tôi đi làm thủ tục lên đất thổ cư thì lên xã chính quyền chỉ đăng kí cho tôi và bảo 1 năm sau tôi mới được lên thổ cư.Tôi mới mang bộ hồ sơ lên sở tài nguyên môi trường huyện để làm thì sở có hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của tôi nhưng hồ sơ tôi được chuyển tới bộ phận nào đó tôi ko biết thì trả về với lý do là lên xã đăng kí Tối muốn hỏi: Thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ đất thổ cư là bao lâu mà tôi phải đợi tới 1 năm mới giải quyết Tôi mong có câu trả lời sớm từ chính quyền l Tôi xin cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 24/10/2019

Trả lời kiến nghị:

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Văn bản số 3933/VPUB-KTTH ngày 07/10/2019 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi – Đáp câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Trai, địa chỉ tại Thôn Trà Giang 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn,

Qua xem xét nội dung hỏi của ông Nguyễn Ngọc Trai, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời, như sau:

1. Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013, căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất nông nghiệp, sang đất ở cần có 2 điều kiện sau:

Thứ nhất: Thửa đất xin chuyển mục đích phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai: Người sử dụng đất phải có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

Vì vậy, khi có nhu cầu chuyển mục đích, đề nghị Ông kiểm tra vị trí thửa đất có nhu cầu chuyển sang đất ở của mình có được phép chuyển hay không (xem tại kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được công bố công khai - trong đó có thông tin về khu vực đất được chuyển mục đích) và nếu có trong kế hoạch sử dụng đất đã công bố thì gửi đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đến cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp huyện) để được giải quyết.

Trong trường hợp thửa đất Ông xin chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang mục đích đất ở đã phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm nay, thì Ông cần đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã để xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương, báo cáo UBND cấp huyện tổng hợp đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau trình Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

2. Về thời gian giải quyết thủ tục chuyển mục đích:

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định 1068/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, thời hạn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, như sau:

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Trên đây là trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung hỏi của ông Nguyễn Ngọc Trai tại Thôn Trà Giang 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn tại chuyên mục Hỏi – Đáp cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận./.


File đính kèm: Tải xuống