Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Lưu Tấn Tỵ

Kiến nghị về việc: Ưu tiên xát tuyển giáo viên

50x50
Nội dung kiến nghị:

THÔNG TƯ Số: 03/2019/TT-BNV Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬp. Có được phép áp dụng trong xét tuyển giáo viên ngành giáo dục không

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 22/07/2019

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 2433/SNV-QLNS về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 2831/VPUB-KTTH ngày 16/7/2019 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống