Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Trần Ngọc Trâm

Kiến nghị về việc: Phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

50x50
Nội dung kiến nghị:

Theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ có chính sách hỗ trợ phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm, Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng,… đối với cán bộ, công chức, viên chứcvà người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy xin hỏi quý cơ quan, đối tượng là hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế cấp xã có được hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP hay không? Xin trân trọng cảm ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 21/06/2019

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 2102/SNV-QLNS về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 2415/VPUB-KTTH ngày 18/6/2019 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống