Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Người dân

Kiến nghị về việc: cấu trúc đề thi chuyển ngạch công chức tỉnh năm 2018

50x50
Nội dung kiến nghị:

Thân mến cho mình hỏi về cấu trúc đề thi nâng ngạch các môn kiến thức chung. môn chuyên ngành và môn tin học ạ. hình thức số câu, trắc nghiệm hay tự luận môn tin học có phần thực hành hay không thời gian làm bài. cảm ơn ạ.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 13/02/2019

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 424/SNV-QLNS về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 490/VPUB-KTTH ngày 31/01/2019 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống