Nguyễn Hữu Thanh

Kiến nghị về việc: Hỏi đối tượng hợp đồng lao động có thời hạn có phải đối tượng được hưởng lương thường xuyên hay không

50x50
Nội dung kiến nghị:

Ngày 29/8/2018, tôi ký hợp đồng lao động với Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận số 2914/HĐLĐ-BVT; làm công việc liên quan đến công nghệ thông tin; loại hợp đồng: có thời hạn 24 tháng (từ ngày 01/9/2018 đến ngày 31/8/2020); hưởng lương từ nguồn thu dịch vụ của bệnh viên (không phải ngân sách nhà nước cấp); có đóng BHXH. Vậy tôi xin hỏi: Tôi có phải là đối tượng được hưởng lương thường xuyên hay không? Xin cảm ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 20/11/2018

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống